Battery ยี่ห้อ Global Power ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ISO9001, ด้านจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001), ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (BS OHSAS18001) ได้รับการรับรองจากมาตรฐานสากลจากประเทศในกลุ่มทวีปยุโรป CE, RoHS, ULและ FCC

Main Menu